Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Informacje podstawowe

 1. Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy (druk nr 1).
 2. Wysokość dofinansowania zależy od długości trwania nauki i zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł (dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę od września 2019 roku)
 1. Wniosek należy złożyć listownie na podany niżej adres lub osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 2. W art. 122 ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomoc de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
 3. Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010 z późn. zm.), w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk nr 4).

Kogo dotyczy

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
 2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. kopię dokumentu potwierdzającego realizację obowiązku dokształcania teoretycznego w formie szkolnej (świadectwo szkoły) lub pozaszkolnej (zaświadczenie o uczęszczaniu na kursy dokształcanie teoretycznego);
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
 5. kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
 6. kopię świadectwa pracy młodocianego (o ile stosunek pracy z młodocianym ustał);
 7. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Dodatkowo, w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis, dołącza się:

 1. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk nr 2);
 2. wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk nr 3);
 3. oświadczenie o poniesionych kosztach zatrudnienia oraz już otrzymanej refundacji na kształcenie młodocianego (druk nr 5).

Wydział realizujący wniosek

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Turawie

ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

tel. 774175566 lub 774175568

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego „załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.

Opłata za wniosek

Nie pobiera się

Miejsce składania wniosku

Urząd Gminy w Turawie

ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19A, 45-052 Opole)

za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie 

Nie pobiera się

Podstawa prawna

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316 ze zm.) 
 5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 poz. 2010 ze zm.) 
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1338)
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743)
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Załączniki:

DOCXDruk nr 1 Wniosek o dofinasowanie kosztów młodociani pracownicy.docx (25,90KB)
DOCDruk nr 2 Formularz przedstawiany przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc (1,54MB)
RTFDruk nr 3 Oświadczenie o pomocy de minimis.rtf (56,13KB)
DOCDruk nr 4 Zgłoszenie zawarcia umowy.doc (35,50KB)
DOCDruk nr 5 Oświadczenie o poniesionych kosztach oraz otrzymanej refundacji.doc (31,00KB)